انسان شناسی تاریخ

نیاندرتال ها به تنهایی تکنولوژی های جدید بوجود می آورده اند

نیاندرتال ها از آنچه که قبلن تصور میشد پیشرفته تر بوده اند و خودشان به تنهایی تکنولوژی های تازه بوجود می آورده اند.

دنور، کولورادو – دانشمند ها در دهه های گذشته بر این باور بودند که نیاندرتال ها وسایل پیشرفته و تزیینات مختلف را در اثر تماس با انسانهای دانا “هومو سیپین” توانسته اند بسازند، ولی پژوهش های تازه نشان میدهد که این انسانهای بزرگ هیکل به تنهایی توانایی وفق با محیط، اختراع و ایجاد تغییرات نو در تکنولوژی خود را داشته اند.

یافته های جولیان رییل-سالواتوره (انسان شناس) دانش مرسوم نیم قرن اخیر که نیاندرتال ها را منحیث موجوداتی با جمجمه درشت و قارنشینان اولیه ای که در مقابله با انسان های دانا (نسل انسانهای فعلی-مترجم) که از آفریقا و آسیا به اروپا مهاجرت کرده بودند شکست خورده اند را به چالش کشیده است.

وی که استادیار انسان شناسی در دانشگاه کولورادو واقع دنور میباشد، میگوید “اساسن نیاندرتالها را توان تازه ای داده ام”، رییل-سالواتوره می افزاید “آنها خیلی کاردان تر از اینی هستند که ما فکر میکردیم.”

پژوهش وی که قرار است در شماره ماه دسامبر “ژورنال شیوه و تیوری باستانشناسی” به نشر برسد، بر گرفته از هفت سال تحقیق وی در سراسر ایتالیا، خصوصن در مخروبه های فرهنگ اولوزیان Uluzzian میباشد.

حدود ۴۲,۰۰۰ سال پیش فرهنگ اوریگنیشن Aurignacian که به انسانهای امروزی تناسب داده میشود در شمال ایتالیا بوجود آمده بوده است، این در حالیست که مناطق مرکزی ایتالیا در آن زمان حدود ۱۰۰،۰۰۰ سال در تسخیر نیاندرتالهای موستریان Mousterian بوده است. در چنین زمانی فرهنگ جدیدی در جنوب ایتالیا بوجود آمده و چنین تصور میشود که این فرهنگ نیز مربوط به نیاندرتالها میباشد. اینها اولوزیان ها بوده و بسا از دیگران فرق داشته اند.

رییل-سالواتوره نقطه پرتاب وسایل شکار، خاک رس (سرخ)، وسایل استخوانی، تزیینی و شواهدی که ممکن است دال بر ماهیگیری یا شکار حیوانات ریز میباشد را از نقاط مختلف در محل این فرهنگ که در جنوب ایتالیا میباشد را پیدا کرده است. چنین نوآوری هایی تا به حال بطور سنتی به نیاندرتال ها نسبت داده نمیشد، ولی این شواهد حال نشان میدهند که این گروه مستقل از دیگران سیر تکاملی خویش را طی کرده اند (احتمالن به خاطر تغییر در شرایط اقلیمی). مهمتر از همه این گروه در منطقه ای زندگی میکرده اند که از لحاظ جغرافیایی از قلمرو انسانهای دانا جدا بوده است.

وی بیان میدارد که “نتیجه ای که من گرفته ام اینست که اگر اولوزیان ها نیاندرتال بوده اند، پیشنهاد یافته ها اینست که تماس با انسانها نمیتواند توضیحی برای سرمنشاء این رفتار آنها (تولید وسایل) باشد. این در تضاد با باور ۵۰ سال گذشته در باره ی نیاندرتال ها میباشد. قبلن باور بر این بود که نیاندرتال ها باید توسط انسان دانا با این فرهنگ آشنا می شدند. وقتی که ما میتوانیم مدارکی نشان دهیم که بیانگر توانایی نیاندرتال ها به نوآوری است، روشنی تازه ای ایجاد میشود. میشد گفت که چنین یافته ای آنها را «انسانتر» نشان خواهد داد”.

نیاندرتال ها از نیزه برای شکار و دفاع از خود استفاده میکرده اند.

وی توضیح میدهد که هزاران سال پیش، جنوب ایتالیا دچار تغییرات اقلیمی گردید، هوا خشک و فضای باز بیشتر شد. نیاندرتال ها یا باید خود را به شرایط جدید وفق داده و یا می مردند. شواهد نشان میدهد که در چنین شرایطی نیاندرتال ها شروع به استفاده از نیزه و خدنگ کرده اند تا به این طریق بتوانند در شرایطی که پستانداران بزرگ جثه ی کمتری وجود دارند به شکار حیوانات کوچکتر بپردازند.

وی می افزاید “این حقیقت که نیاندرتال ها هم توانسته اند خود را با شرایط جدید وفق داده و نوآوری هایی داشته باشند نشان میدهد که آنها از لحاظ فرهنگی به ما شبیه میباشند. از لحاظ بیولوژیکی (زیستی) هم به ما شبیه اند. عقیده من این است که آنها یک شاخه از انسانهای دانا هستند و نه یک شاخه کاملن مجزا از انسانها.”

نیاندرتال ها که از انسانها بزرگ هیکل تر هستند، اولین دفعه در سال ۱۸۵۶ در دره نیاندر واقع در آلمان کشف شدند. اینکه اینها دقیقن کی هستند، چگونه زندگی میکردند و چرا ناپدید شده اند، همچنان مبهوم مانده است.

پژوهشها نشان داده است که آنها ۱ الی ۴ فیصد (درصد) از دی.ان.ای خود را با انسانهای آسیا و اروپا به اشتراک گذاشته اند. رییل سالواتوره این نظریه که آنها توسط انسان دانا ریشه کن شده اند را رد مینماید. وی بیان میداد که شاید فقط انسان های دانا (هومو سیپین) در گروه های بزرگتری زندگی میکرده اند و نرخ تولید نسل شان هم بیشتر بوده است (و این دلیل انقراض نسل نیاندرتالها شده است).

وی می افزاید “احتمال این میرود که نیاندرتال ها در انسانهای مدرن حل شده باشند. تحقیقات من نشان میدهد که آنها انسانهای مختلفی بودند، ولی بهرحال انسان بوده اند. نسلن ما بیشتر به برادر میمانیم تا بچه کاکا (عموزاده).”

دانشگاه کولورادو در دنور ۱۲۰ نوع مدرک و برنامه مختلف در ۱۳ دانشکده و کالج دارد و به ۲۸,۰۰۰ دانشجو خدمات ارایه میدهد. دانشگاه ایالتی دنور در ساحه دانشگاه دنور و در ساحه دانشگاه طبی انشوتز در اورورای کولورادو موقعیت دارد. برای معلومات بیشتر به آدرس http://ucdenver.edu مراجعه نمایید.

منبع: دانشگاه دنور در کولورادو، نویسنده: دیوید کلی، لینک اصلی مطلب: http://www.ucdenver.edu/about/newsroom/newsreleases/Pages/Neanderthalsmoreadvancedthanthought.aspx

واژگان انگلیسی: Neanderthals, Homo sapiens, Uluzzian, Aurignacian, Mousterian, Neander valley

یک نظر

نظری بدهید