بهداشت عمومی پزشکی تکنولوژی

امواج تلفن همراه فعالیت مغز را افزایش می دهد

نتایج تحقیقات گروهی پژوهشگر آمریکایی که هفتۀ گذشته در یکی از معتبر ترین نشریات تخصصی پزشکی آمریکا منتشر شد حاکی از آن است که امواج تلفن همراه بخش هایی از مغز را که در نزدیکی گوش قرار دارند فعال می سازد. این نخستین نتیجۀ ملموس نشاندهندۀ اثر امواج تلفن همراه بروی مغز است و بار دیگر موضوع امکان سرطانزا بودن تلفن همراه مطرح شده است.

نتایج تحقیقات گروهی پژوهشگر آمریکایی که هفتۀ گذشته در یکی از معتبر ترین نشریات تخصصی پزشکی آمریکا منتشر شد حاکی از آن است که امواج تلفن همراه بخش هایی از مغز را که در نزدیکی گوش قرار دارند فعال می سازد. این نخستین نتیجۀ ملموس نشاندهندۀ اثر امواج تلفن همراه بروی مغز است و بار دیگر موضوع امکان سرطانزا بودن تلفن همراه مطرح شده است.

پژوهشگران آمریکایی در طول سال 2009، تحقیقاتی را بروی 47 نفر داوطلب کاملأ سالم انجام داده اند . بدین ترتیب در دو آزمایش متفاوت، دو گوشی تلفن همراه را به مدت پنجاه دقیقه بروی گوش آنها قرار داده اند.

بار اول هر دو گوشی خاموش بوده اند و بار دوم یکی از دو گوشی روشن بوده است. سپس با تزریق ماده ای به آنها به نام فلوئو دزوکسی گلوکز میزان متابولیسم گلوکوز در مغز آنها را مشاهده کردند.

بدین ترتیب هنگامی که تلفن همراه روشن بود، بدون اینکه مکالمه ای ایجاد شود و یا اینکه صوتی از آن خارج شود و فقط به خاطر امواج تلفنی، بخش های مغز که نزدیک به گوش هستند بیش از دیگر بخش ها فعال بوده اند و میزان متابولیسم گلوکز و یا مصرف انرژی آنها بیشتر از بخش های دیگر بوده است.

گرچه پژوهشگران این طرح تأکید کرده اند که این نتایج به هیچ وجه نشاندهندۀ بیماری زا بودن امواج تلفن همراه نیست، ولی کماکان انتشار این نتایج سبب شد حامیان فرضیۀ سرطانزا بودن امواج تلفن های همراه بار دیگر فرضیۀ خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

 

نوشتۀ آرش ادیب زاده

منبع: رادیو فرانسه

اتصال منبع: امواج تلفن همراه فعالیت مغز را افزایش می دهد

یک نظر

نظری بدهید