ستاره شناسی فیزیک

برخی ارقامِ خورشیدی

10،000

درجه حرارت سطح خورشید به فارنهایت میباشد. هستۀ خورشید یک اَبَر رآکتور اتمی است و درجه حرارت هسته 27 میلیون درجه میباشد. یکی از نکات شگفت انگیز اینست که تاج خورشید (اتمسفر بیرونی خورشید) بسیار داغتر از سطح آن است و درجه حرارت آن به یک ملیون درجه میرسد. پژوهشهای جدیدی که در ماه جنوری نشر شده شاید بتواند تشریح قابل قبولی برای این درجه حرارت بسیار بالا در تاج خورشید فراهم کند. یافتۀ جدید بیان میدارد که فوراناتی که از سطح خورشید به سمت اتمسفر جهش میکنند بسیار داغتر از آنیست که قبلن فرض میشده است.

600،000،000

مقدار هیدروژنی (به تن) که در هسته خورشید توسط فیوژن هر ثانیه تبدیل به هلیم شده و انرژی ایجاد میکند. این مقدار برابر به وزن تمام زغال سنگی است که در ایالات متحده در

Photo by Image Editor

مدت هفت ماه برای تولید انرژی استفاده میشود. با عمری 4.5 میلیاردی، خورشید نیمی از تمام ذخیرۀ هیدروژن خود را تا بحال مصرف کرده است.

23^10×4

قدرت تولید انرژی خورشید به کیلووات. در سال 2009 پژوهشگرانِ ناسا تخمین زدند که 45 درصد انرژی خورشیدی که به زمین میرسد توسط اتمسفر زمین جذب یا انعکاس داده میشود. ماباقی انرژی به سطح زمین میرسد که از آن هم مقداری منعکس و مقداری جذب میگردد.

11

سال، مدت زمانی که برابر است با یک دورۀ خورشیدی. تغییرات طبیعی در تعداد لکه های خورشیدی و زبانه های (شعلات) خورشیدی که روی تابندگی خورشید و روشنایی دریافتی در کرۀ زمین ارتباط متناسبی با دورهای خورشیدی دارد. لکه های سیاه روی خورشید نشاندهندۀ نقاطِ دارای قدرت مقناطیسی قوی میباشد. دورۀ فعلی خورشیدی در سال 2008 شروع شده است و پیشبینی میشود که اوج دورۀ فعلی در ماه می سال 2013 باشد. زبانه(شعله های) های خورشیدی بزرگ در گذشته باعث قطع ارتباطات و یا ایجاد اختلالات ماهواره ای در کرۀ زمین شده اند.

1،000،000

سرعت باد خورشیدی به مقیاس مایل در ساعت. باد خورشیدی جریانی از ذرات خورشیدی میباشد که در سطح خورشید در جهات مختلف جاری میشود. ماموریتی بنام کاوشگر خورشیدی + در سال 2018 به فضا پرتاب خواهد شد و داخل اتمسفر خورشید میرود تا دلیل این سرعت بالا را کشف کند. در ماه سپتامبر گذشته ناسا وسایل مورد نیاز به شمول یک تلسکوپ و شمارنده ذرات را برای این سفر بی سابقه انتخاب نمود.

 

منبع: دیسکاور مگزین، ماه آپریل 2010

نویسنده: جرمی جکوت

اتصال: http://discover.coverleaf.com/discovermagazine/201104?pg=14#pg14

نظری بدهید