بهداشت عمومی پزشکی

تلومرهای بلند و معنی آنها

پژوهشگران به زودی آزمایشهای ساده ای را برای اندازه گیری طول تلومرهای مریضان ارایه خواهند داد. اندازۀ تلومرها بیانگر سرعت کهولت در انسان میباشد.

پژوهشگران به زودی آزمایشهای ساده ای را برای اندازه گیری طول تلومرهای مریضان ارایه خواهند داد. اندازۀ تلومرها بیانگر سرعت کهولت در انسان میباشد.

Photo: Science Photo Library

 

پزشک ها (داکترها) همیشه از بیماران خود درخواست میکنند تا روزانه ورزش کنند و یا اینکه سیگرت (سیگار) را ترک نمایند. به نظر شما اگر شیوه یی وجود داشت که به افراد سیگرتی (سیگاری) و یا آنهایی که میخواهند تمام روز جلوی تلویزیون بنشیند اثرات مضر این نوع زندگی را روی کروموزومهایشان نشان دهیم، نتیجه فرق خواهد داشت؟

دو گروه از پژوهشگران شرکتهایی را تاسیس کرده اند که چنین آزمایشهایی را با اندازه گیری طول تلومرها فراهم میکنند. تلومرها کلاه هایی هستند که در هر دو سر کروموزمها قرار دارند. میتوانید تلومرها را به بخش پلاستیکی انتهای بندهای کفش تان تشبیه کنید. تلومرها متشابه به این پلاستیکها از فرسوده شدن کرموزومها جلوگیری می کنند.  کروموزومها محل نگهداری ژنهای ما میباشند و هرگاه سلول های بدن برای ایجاد انساج جدید تقسیم میشوند، تلومرها کوتاه تر می شوند. این خاصیت تلومرها به دانشمندان این امکان را می دهد تا از تلومرها منحیث یک نوع ساعت بیولوژیک(زیستی) استفاده کنند. طول تلومرها بیانگر عمر هر حجره (سلول) است و وقتی این خاصیت تعمیم داده شود نشانه گر خوبی برای وضعیت سلامت عمومی فرد خواهد بود.

مطالعات انجام شده روی افراد داوطلب و طول تلومرها ارتباط مستقیم فعالیت و شیوۀ زندگی را با طول تلومرها روشن ساخته است. تلومرهای کسانی که بصورت منظم ورزش می کنند از کسانی که ورزش نمی کنند و یا نا منظم ورزش میکنند بلندتر است. کسانیکه تحت فشارهای روانی و کاری شدیدی قرار دارند نیز دارای تلومرهای کوتاهتری نسبت به کسانی هستند که تحت چنین فشارهایی نیستند. برخی مریض ها نیز روی طول تلومرها تاثیر دارد. مریضی های قلب و عروق، چاقی و الزایمر از این دسته بیماری ها هستند.

ماریا آ. بلاسکو یکی از موسسین شرکت طول زندگی Life Lenght و رییس گروه تلومر و تلومریس در مرکز ملی پژوهشهای سرطانی اسپانیا بیان میدارد که “دانستن اینکه طول تلومرهای ما به اندازۀ طبیعی خود هستند یا نه بیانگر وضعیت صحت عمومی ما خواهد بود و این معلومات عمر فزیولوژیک ما را قبل از اینکه مریض شویم به ما نشان خواهد داد.”

آقای کلوین اچ هارلی یکی از بنیانگذاران شرکت بهداشت تلوم Telome Health نیز میگوید که “تلومرها یکی از بهترین شاخص ها برای کسب آگهی از وضعیت ژنتیکی، سبک زندگی گذشته و محیط زندگی ما میباشد.” از اوایل بهار امسال این دو شرکت خدمات اندازه گیری تلومر را به مراکز پژوهشی و شرکتهایی که روی تلومرها و رابطه آنها با کهولت و مریضی تحقیق میکنند ارایه میدهند. مردم نیز شاید در پاییز امسال بتوانند به این خدمات از طریق پزشکان، آزمایشگاه ها و یا حتی مستقیمن و در داروخانه ها دسترسی داشته باشند.

هر چند که جذابیت این موضوع بین شرکتهای پژوهشی بسیار بالاست ولی برخی ها صحت یافته های جدید را تحت سوال قرار می دهند. آقای نیلش سمانی رییس بخش قلب و عروق در دانشگاه لیسستر در انگلستان میگوید که “ما هنوز این را تعیین نکرده ایم که چه طولی، خواه کوتاه و خواه بلند، طبیعی(نرمال) و یا غیر طبیعی است.” ولی آقای هارلی بیان میدارد که اطلاعات جمع آوری شده به اندازه یی هست که بتواند به مردم وضع صحت عمومی شان را نشان بدهد و به آنها کمک می کند تا تصمیمهایی برای تغییر در سبک زندگی، رژیم غذایی، ورزش و یا مقدار فشار روحی/کاری خود بگیرند.

 

منبع: ساینتفیک امریکن

منبع: My, What Long Telomeres You Have

ترجمه: نعیم عزیزیان، دانشمند

نظری بدهید