جامعه شناسی جغرافیا

انسانهای روی زمین

این عدد را ابتدا آقای کارل هوآب متخصص آمار (احصائیه) وقتی که سخنان کسی مبنی بر اینکه تعداد کسانیکه که در زمین تابحال زندگی کرده اند برابر به ۷۵ درصد(فیصد) کسانی است که هم اکنون زنده هستند میباشد، تصمیم گرفت محاسبه کند. چنین نظریه یی برای او سوال بر انگیز بود و وی تصمیم گرفت تا اشتباه این نظریه را با استفاده از دو معیار به اثبات رساند: ۱- ابتدای تخمینی آغاز پیدایش بشر در زمین ۲- میانگین (اوسط) جمعیت زمین در دوره های مختلف زمانی.

وی سال ۵۰،۰۰۰ قبل از میلاد را تاریخ شروع محاسبات خویش قرار داد و رشد تولد ناخالص را نیز برای محاسباتش استفاده کرد. رشد تولد ناخالص میانگین تعداد نوزادانی است که سالیانه در جمعیتی هزار نفره در جوامع مختلف متولد میشود. تخمین وی با درنظر داشت تمام اینها چقدر بود؟ ۱۰۳ میلیاد نفر در سال ۱۹۷۵ و جمعیت کرۀ زمین در آن سال فقط ۴ درصد این عدد بود. آقای هوآب بیان میدارد که این عدد برای سال ۲۰۱۱ چیزی برابر به ۱۰۸ میلیارد نفر می باشد و جمعیت زندۀ کرۀ زمین ۶٫۴ درصد این رقم خواهد بود.

 

منبع: مجله نشنال جیوگرافیک، جون ۲۰۱۱

نویسنده: کترین زاکرمن

نظری بدهید