بهداشت عمومی پزشکی

محققان ارتباط احتمالی بین محیط و بلوغ را یافتند

دانشگاه کوپنهاگ، دانشکده‌ی علوم پزشکی و بهداشت

اپی ژنتیک (فراژنتیک) مکانیسم پیشتازی است که محیط از طریق آن با ژنها ارتباط برقرار می کند. فراژنتیک به تغییر در فعالیت ژنها  اطلاق می شود که با عوامل خارجی در ارتباط است و مستقیما با تغییر در کد ژنها دخالتی ندارد. عوامل محیطی شامل تغذیه، مواد شیمیایی و روابط اجتماعی می شوند.

محققان دانمارکی ارتباط احتمالی فراژنتیکی بین محیط و زمان بلوغ را یافتند. زمان بلوغ تا حد زیادی ارثی است اما عوامل ژنتیکی زمینه سازِ آن هنوز غیرقابل توضیح است. محققان تغییرات شیمیایی ژنوم انسانی (به اصطلاح تغییرات فراژنتیکی) را در زمان بلوغ دختران و پسران مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می دهد چنین تغییرات فراژنتیکی در توضیح شروع بلوغ دخالت دارد.

 بلوغ دختران دانمارکی از ۱۱ سالگی به ۱۰ سالگی کاهش یافته است. سن بلوغ پسران هم در حد کمتری کاهش بافته است. به همین خاطر محققان دخیل بودن ژنتیک در این امر را زیر سوال بردند و پی بردند ژنها تنها عامل تاثیرگذار در سن بلوغ نیستند.

بنابراین محققان در این تحقیق جدید در دانشگاه کوپنهاگ بر نقش فراژنتیک تمرکز کردند و زمینه هایی در ژنوم انسان یافتند که در سن بلوغ از نظر فراژنتیکی مورد کنترل قرار می گیرند. محققان دریافتند این تغییرات فراژنتیکی موجب تحریک فعالیت ژنهای دخیل در بلوغ می شود. یکی از «ژنهای بلوغ» که به تازگی کشف شده است TRIP6 (واسط گیرندۀ هورمون تیروئید ۶) می باشد که به خاطر تغییرات کنترل فراژنتیکیِ ژن در زمان بلوغ پر کار می شود.

nature-jungle-walkingفراژنتیک مکانیسم پیشتازی است که محیط از طریق آن با ژنها ارتباط برقرار می کند. عوامل محیطی و شیوۀ زندگی می توانند بر تنظیم فراژنتیکی ژنها تاثیر گذارند و بدین صورت تعیین کنند کدام ژن در چه زمانی فعال شود. تغییرات فراژنتیکی شناخته شده در بلوغ، بهترین راهنمای ما در درک چگونگی تاثیر محیط بر شروع بلوغ هستند.

پرفسور اندرو جول محقق ارشد این تحقیق می گوید «تا آنجا که می دانیم این اولین تحقیقی است که نشان می دهد چگونه محیط می تواند بر شروع بلوغ تاثیر گذارد. نتایج تحقیق بینش قابل توجهی در زمینۀ نقش اساسی عوامل فراژنتیکی بر رشد اعضای تولید مثل در اختیارمان قرار می دهند. بخصوص در دختران شاهد کاهش سن بلوغ نسبت به گذشته هستیم و نتایج این تحقیق بر اهمیت نقش محیط بر شروع بلوغ تاکید می کند.»

تغییر بسیار خاص در روند متیله شدن دی ان ای کودک می تواند کودکان را با توجه به اینکه در کدام مرحله از بلوغ قرار دارند از یکدیگر متمایز نماید.

کریستین آلمستراپ محقق ارشد فراژنتیک و مدیر این تحقیق می گوید «تغییرات در الگوی متیله شدن دی ان ای می تواند در اثر عوامل مختلفی صورت گیرد. اما در این تحقیق شاهد تغییرات خاصی در زمان بلوغ کودکان بودیم و سپس این تغییرات به دگرگونی در فعال شدن ژنهای متیله شده انجامید.»

منبع: ساینس دیلی.

نظری بدهید