پزشکی

چرا تاثیر کمبود خواب در افراد متفاوت است

زمانی که آخر هفته به اندازه کافی استراحت نکرده اید به احتمال زیاد در شروع هفته کاری احساس خستگی می کنید از جمله در جلسه کاری توانایی تمرکز کردن ندارید، در نوشتن ایمیل اشتباه می کنید یا حتی خطرناکتر از آن هنگام رانندگی به خواب می روید. بنابراین کمبود خواب توانایی شناختی ما را کند می کند.
برخی افراد اگر هشت ساعت خواب کافی در روز را نداشته باشند به یک زامبی تبدبل می شوند در حالیکه برخی دیگر فقط پنج یا شش ساعت در شب استراحت دارند اما این حس را تجربه نمی کنند. کارشناسان در مورد این تغییرات مطالعه کرده اند و در سال های اخیر شروع به بررسی پایه ژنتیکی پرداخته اند. در حال حاضر تحقیقات جدید نشان می دهد که اثرات کمبود خواب نه تنها در برخی افراد سخت تر از دیگران ظاهر می شود، بلکه در افراد مختلف نیز به روش های متفاوت اثر می گذارد.
بیدار ماندن
محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن از۴۹ داوطلب، آزمایشی مبتنی بر کامپیوتر انجام دادند و از آنها خواستند الگوهای الفاظی را شناسایی کنند و بر روی آن کلیک کنند. ۳۴ نفر از شرکت کنندگان ۳۸ ساعت دچار کمبود خواب بودند، در حالی که مابقی به طور معمول استراحت کافی داشتند وبه عنوان کنترلها به کار رفتند .هنگامی که آنها حروف A را به دنبال X دیدند، روی آنها چپ کلیک (left-(click کردند وروی حروف دیگر راست کلیک (right-click) کردند. همانطور که انتظار دارید، شرکت کنندگانی که دچار کمبود خواب بودند در انجام کار خوب عمل نمی کردند اما در نهایت وظایف خود را انجام دادند.
آنچه که آنها را متوقف کرد زمانی بود که محققان قوانین را تغییر دادند. در نیمه راه از آنها درخواست شد که اکنون برای حروف A-X راست کلیک کنند و برای مابقی حروف چپ کلیک . شرکت کنندگانی که از استراحت کافی برخوردار بودند چرخ دنده های ذهنی را با دشواری کمی تغییر دادند اما مابقی اعضاء که خواب کافی نداشتند به خوبی در آن موفق نبودند.
با این وجود در قاعده کار استثنا وجود داشت. افرادی که جهش خاصی به ژن DRD2 داشتند، که درگیر پردازش اطلاعات و انعطاف پذیری شناختی بود، هنگام تغییر در روند کار تحت تاثیر بی خوابی قرار نگرفتند.
چگونه احساس می کنید؟
این یافته ها به نکات ظریفی در تاثیر کمبود خواب بر افراد و آنچه که ما فکر می کنیم اشاره می کند . اکثر مطالعات بر روی فراخنای توجه متمرکز شده اند چنانکه کارشناسان معتقد بودند که این مهارت شناختی است که بیشتر توسط کمبود خواب تأثیر می پذیرد. یک تحقیق برجسته در سال ۲۰۱۴ به کشف جهش ژنی به نام DEC2 منجر شد که به غیر فعال شدن فراخنای توجه کمک می کند بدون اینکه افراد به خواب بروند.
کار پژوهشگران WSU که ماه گذشته در Nature Scientific Communications منتشر شده است به طور کلی بر فرایند شناختی از نوعی دیگرکه شامل توانایی ما برای انطباق با تغییرات محیط است تمرکز دارد. این تیم حتی فراخنای توجه داوطلبان خود را مورد آزمایش قرار داد و متوجه شد که کسانی که دارای جهش DRD2 هستند درفراخنای توجه خوب نبودند.
مطالعه جدید نشان داده است که یک ژن کاملا متفاوت، مهارت شناختی جداگانه ای را کنترول می کند اما قابل توجه است که این دو ویژگی به نظر نمیرسند که ارتباطی باهم داشته باشند.
اهمیت کمبود خواب به دلیل این است که درافراد به شیوه های مختلف اثر می گذارد. مطالعه سال ۲۰۱۴ نشان داد که افرادی که دارای جهش مفید DEC2 بودند سریعتر از افرادی که فاقد آن بودند از کمبود خواب بهبود یافتند، موردی که توسط محققان WSU آزمایش نشده بود.
بنابراین، هنگامی که با اواخر شب و صبح زود مواجه می شود، ممکن است بعضی از افراد توانایی توجه بهتری داشته باشند، در حالی که برخی می توانند روال کارهای خود را با سهولت بیشتر تغییر دهند. آن دسته از افراد که در هر دو حالت ناموفق اند بد شانس هستند. در حال حاضر محققان باید به بررسی تاثیرروشهای مختلف بر کمبود خواب ادامه دهند. بینش بیشتر می تواند به طور بالقوه راه های جدیدی را برای مقابله با کمبود خواب بکار گیرد یا به شناسایی افراد برای مشاغلی که به دنبال کارگران بدون نیاز به خواب هستند بپردازند.

نظری بدهید