تغییرات اقلیمی

تغییرات آب و هوا زنان را بیش از مردان تحت تاثیر قرار می دهد (قسمت دوم)

افزایش وقوع خشونت علیه زنان از جمله حمله وتجاوز نیز در پی وقوع بلایای طبیعی ثبت شده است.

حوادث طبیعی

ساختار های اجتماعی و رفتار های انسان به  سرعت به تغییرات آب و هوا شتاب می بخشد . فاجعه ها بر همه مردم یکسان تاثیر نمی گذارد.

پس از سونامی ۲۰۰۴ گزارش آکسفام نشان داد که تقریبا از هر ۳ مرد ۱ زن نجات یافت .

در حالی که هیچ یک از علل روشن نیست، الگوهای مشابهی در سراسر منطقه وجود داشت. مردان بیشتر احتمال دارد که بتوانند شنا کنند و زنان از زمان گرانبهای موجود برای نجات سعی در مراقبت از فرزندان و دیگر بستگان داشتند.

مطالعات دیگری که به مدت ۲۰ سال صورت گرفت نشان داد که وقایع فاجعه بار، امید به زندگی در زنان را نسبت مردان بیشتر کاهش داده است. بیشتر زنان کشته شدند یا در سنین جوانی جان خود را از دست دادند. در کشورهایی که زنان دارای قدرت اقتصادی اجتماعی بالاتری برخوردار بودند این تفاوت کاهش یافتبسیار کم بود.

نیمی از جهان

Climate change 'impacts women more than men'

در راستای به رسمیت شناختن این اختلاف گسترده، دولت ها و سازمان ها در زمینه تغییرات آب و هوا فعالیت می کنند وبه تدریج در حال حرکت هستند تا صدای زنان را در سیاست گذاری و برنامه ریزی قرار دهند.

سازمان ملل متحد نیاز به پاسخ های حساس به جنسیت را درمورد اثرات تغییرات اقلیمی برجسته کرده است، با این حال نمایندگی زنان در سازمان های مذاکره کننده بین المللی و ملی کمتر از ۳۰ درصد است.

اعداد در سطح محلی بهبود نمی یابند.

دایانا لیورمن دانشمند محیط زیست هفته گذشته در برنامه بی بی سی Science in Action programme on the World Service گفت: «زنان اغلب در تصمیمات مربوط به پاسخ تغییرات آب و هوایی دخیل نیستند بنابراین پول به مردان می رسد تا زنان.»

لیورمن به عنوان نویسنده مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی (IPCC)، که تاثیرات بر آب و هوا را گزارش می کند ، تعدادی از زنان در گیر در تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد.

بیست و پنج درصد از کسانی که در گزارش بعدی شرکت می کنند، زنان هستند. لیورمن توضیح می دهد: «IPCC حاضر به بررسی این مسئله است و در واقع به منظور حمایت بهتر از زنان به بحث و مذاکره می پردازد .»

زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند بنابراین حضورشان در تصمیمات مهم با اهمیت.

هندو اومارو ابراهیم اشاره می کند که تغییر آب و هوا مبارزه برای قدرت نیست بلکه این مبارزه برای بقا است.

منبع: Climate change ‘impacts women more than men’

نظری بدهید