تکنولوژی

اپل می خواهد اموجی های جدید برای افراد معلول معرفی کند

Apple wants to introduce new emojis for disabled people

یک راهنمای سگ ، یک کاربر ویلچر و اندام مصنوعی پروتز تنها برخی از نمادهای پیشنهاد شده است.

گفته شده است که تعداد بسیار کمی از اموجی های فعلی با تجارب زندگی افراد دارای معلولیت صحبت می کنند.

اضافه کردن اموجی به تجارب زندگی کاربران نشان دهنده کمک به گسترش فرهنگ متنوعی است که شامل معلولیت است.

اپل پیشنهاد خود را به مجمع یونیکد، سازمان بررسی شخصیت های اموجی ،ارائه کرد.

در اظهار نظر خود اپل گفت: «در حال حاضر شکلک ها طیف گسترده ای از گزینه ها را ارائه می دهند اما ممکن است تجربیات افراد دارای معلولیت را نشان ندهند.»

گوناگونی گزینه های موجود کمک می کند تا شکاف قابل توجهی را پر کند و تجربه ای جامع برای همه افراد فراهم کند.

 ۱۳ اموجی برای معرفی پیشنهاد شده است.

  • راهنمای سگ
  • مرد یا زن که با عصا راه می روند
  • یک مرد یا زن که نشان می دهد ناشنوا هستند
  • یک گوش همراه با صمعک
  • مرد یا زن که سوار بر ویلچر دستی یا مکانیکی هستند
  • یک سگ خدماتی (سگ آموزش دیده که به افراد دارای معلولیت پنهان کمک می کند)
  • بازوی پروتز
  • پای پروتز

 اپل گفت: «این بدان معنی نیست که این لیست شامل تمام تصاویر ممکن از معلولین جسمی باشد، بلکه ارائه این لیست نقطه شروع اولیه  برای گسترش تنوع فرهنگ در جهان است.»

منبع: Apple wants to introduce new emojis for disabled people

نظری بدهید