دسته‌بندیتغییرات اقلیمی

آب - دریا تغییرات اقلیمی

زباله های پلاستیکی در اقیانوس آرام به سرعت در حال رشد هستند (قسمت اول)

پیش بینی ها نشان می دهد که حدود  ۸۰۰۰۰تن پلاستیک در زباله ‌دان بزرگ اقیانوس آرام بین کالیفرنیا و هاوایی ایجاد شده است. محققان بین المللی می گویند که این رقم تا شانزده برابر بیشتر از گزارش های قبلی است. یک تورماهیگیری در مرکز...