دسته‌بندیکیمیا

تکنولوژی دانش‌ها کیمیا

جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۷ به مخترعین میکروسکوپ سیکرو-الکترونی تعلق گرفت

در طی چند سال اخیر، محققان از ساختار اتمی تعدادی از پروتئین های پیچیده پرده برداری کردند. (a) ساختار A یک پروتئین پیچیده ای که ریتم سیرکادیان (circadian) را تنظیم می کند. B(b) نوعی سنسور است که تغییرات فشار در گوش را بررسی می کند...